Jeśli szukasz stypendium na studia - dobrze trafiłeś! Zapraszamy do przeczytania kilku rad od Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, realizatora Programu Stypendiów Pomostowych, skierowanego do zdolnych, ambitnych maturzystów z małych miejscowości, którzy chcą rozpocząć studia dzienne. 

 

O stypendia na studia możesz starać się na uczelni, w organizacjach pozarządowych i innych instytucjach, możesz również wystąpić o kredyt studencki.
Programy stypendialne dostępne są w uczelniach dla wszystkich studentów
uczelni państwowych i niepaństwowych, niezależnie od tego, czy studiują w trybie stacjonarnym czy niestacjonarnym. W ramach pomocy stypendialnej możesz ubiegać się na swojej uczelni o:

  • stypendium socjalne;
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;

Decyzje w sprawach przyznawania tych świadczeń (z wyjątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia) uczelnie podejmują samodzielnie - szczegółowy regulamin ustala rektor uczelni w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Wszystkie stypendia mogą być wypłacane jednocześnie, lecz tylko na jednym kierunku i na jednej uczelni.

Program Stypendiów Pomostowych jest skierowany do maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z rodzin o niskich dochodach i osiągających dobre wyniki w nauce i spełniających warunki określone w regulaminie Stypendiów Pomostowych. W ramach Programu młodzi ludzie rozpoczynający studia mogą uzyskać uzyskać stypendium na I rok studiów dziennych, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym. Stypendium wynosi 7 000 zł i jest wypłacane w ciągu roku akademickiego w 10 miesięcznych ratach.

Na wyższych latach studiów na stypendystów osiągająych dobre wyniki w nauce czekają stypendia na II rok studiów, stypendia na III i IV rok studiów, na odbycie części studiów na zagranicznej uczelni w ramach programu Studiuj za Granicą, stypendia doktoranckie, staże zagraniczne. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej. Więcej informacji znajdziesz na: www.stypendia-pomostowe.pl.

Inne stypendia. Stypendia przyznają także różne fundacje, firmy i organizacje, na zasadach przez siebie określonych. Czytaj więc uważnie ogłoszenia w uczelni, szukaj informacji w swoim środowisku lokalnym albo na portalu: www.mojestypendium.pl

Kredyty studenckie, o które mogą się ubiegać studenci uczelni państwowych i niepaństwowych, bez względu na rok studiów, studiujących w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia. W pierwszej kolejności kredyt otrzymają studenci o najniższych dochodach. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy.