Założyciele

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości utworzona została w maju 1991 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP) i Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów. We wrześniu 1997 przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i Skarb Państwa powołana została Rada Fundacji, organ nadzorujący jej pracę.

 

Kapitał

Od 1995 do 2002 roku Fundacja finansowana była wyłącznie przez stronę amerykańską: w latach 1995-2000 przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, a od roku 2001 przez ustanowioną przez PAFP Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Od 2002 roku w gronie Partnerów finansujących działalność FEP, obok Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego i Fundacji Wspomagania Wsi znajdują się także renomowane polskie organizacje i instytucje uczestniczące w realizacji Programu Stypendiów Pomostowych.

Fundatorem nagród w Konkursie Przedsiębiorczość, finanse i zarządzanie, od początku jego istnienia (od 1997 roku) byli: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga oraz Narodowy Bank Polski i Fundacja Narodowego Banku Polskiego.

Od 2004 do 2013 roku FEP prowadziła program stypendiów naukowych współfinansowanych przez uczelnie niepaństwowe.

 

Działalność

Od 1991 roku Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wspiera edukację wyższą przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia kapitału intelektualnego. Za swoje zasadnicze zadanie zawsze uznawaliśmy działania, które prowadziły do poprawy dostępności i jakości kształcenia na poziomie wyższym.

Celem programów Fundacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych Polaków w kraju i na arenie międzynarodowej. Nasze projekty zorientowane są na zwiększenie dostępności studiów dla młodzieży pochodzącej ze wsi i z małych miast, zapewnienie polskim studentom poziomu wykształcenia, który umożliwi im skuteczne konkurowanie na międzynarodowym rynku pracy oraz kształtowanie postaw społecznych młodego pokolenia. Wspieramy także rozwijanie wolontariatu studenckiego, którego celem jest propagowanie aktywnych metod nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych na niższych szczeblach edukacji.

Od 2002 roku głównym obszarem naszej aktywności jest realizacja programów stypendialnych dla studentów w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. W roku 2017 do realizowanych przez nas programów dołączył Projektor - Wolontariat studencki (obecnie Projektor).

 


Od początku swojego istnienia przeznaczyliśmy na realizację przedsięwzięć edukacyjnych prawie 156,5 milionów zł, w tym ponad 135 milionów zł na sfinansowanie prawie 49 000 różnego rodzaju stypendiów. Z naszych programów stypendialnych skorzystało ponad 68 000 osób. Od początku istnienia programu Projektor, studenci – wolontariusze zrealizowali 36 000 projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze wsi i małych miejscowości.

 

SZCZEGÓŁOWE REZULTATY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI I HISTORIA