Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości utworzona została w 1991 roku.

Od początku istnienia misją i celem Fundacji jest finansowanie i wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego dla gospodarki rynkowej.

 

Naszą misję realizujemy poprzez:

 • przyznawanie stypendiów naukowych i socjalnych
 • przyznawanie stypendiów na częściowe pokrycie kosztów studiów za granicą
 • organizowanie i finansowanie konkursów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości
 • organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych
 • pokrywanie kosztów udziału w kongresach, konferencjach i sympozjach
 • udzielanie pomocy finansowej instytucjom zajmującym się kształceniem mającym na względzie rozwijanie przedsiębiorczości (pomoc ta dotyczy wyraźnie sprecyzowanych projektów);

 • dotowanie publikacji książek, artykułów, skryptów, broszur, informatorów ułatwiających szkolenie kadr dla gospodarki rynkowej;

 • wspieranie aktywnych metod nauczania
 • popieranie nauki języków obcych
 • inicjowanie oraz dofinansowanie publikacji ułatwiających szkolenia w dziedzinie ekonomii i zarządzania
 • udzielanie pomocy inicjatywom zmierzającym do zreformowania edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki rynkowej;

 • rozwój wolontariatu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi PROGRAMAMI