Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, lok. 501, 90-212 Łódź, tel.: (42) 632 59 91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwana dalej FEP lub Administratorem.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 3. Państwa dane osobowe posiadamy od Państwa, jeżeli podaliście je w związku ze współpracą z nami, na przykład podczas kwalifikacji do projektu stypendialnego albo w związku z Państwa uczestnictwem w konferencji lub innym wydarzeniu organizowanym przez FEP. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne; jednak niezbędne do wzięcia udziału w organizowanych przez FEP przedsięwzięciach. Jedynie w wyjątkowych przypadkach Państwa dane osobowe możemy otrzymać od innego administratora danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Kategoriami danych osobowych, jakie przetwarzamy, są przede wszystkim dane identyfikacyjne (imię lub imiona i nazwisko), dane adresowe, dane kontaktowe (w postaci numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej), dane dotyczące miejsca, w którym Państwo się uczycie lub studiujecie (w postaci nazwy szkoły lub uczelni, ewentualnie nazwy wydziału lub kierunku studiów). Jeżeli przetwarzamy także inne Państwa dane osobowe, pochodzą one od Państwa i udzielane są na przeznaczonym do tego formularzu lub w treści umowy, a dokumenty te zawierają szczegółowe, zgodne z przepisami, informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Jeżeli przetwarzamy Państwa wizerunek, robimy to na podstawie zgody, opatrzonej odpowiednim obowiązkiem informacyjnym.
 5. Podstawy prawne przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych:
  5.1  Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do podjęcia na Państwa wniosek działań przed zawarciem umowy. Jest tak w przypadku, kiedy ubiegacie się o przyznanie stypendium albo zawarliście już z FEP umowę dotyczącą realizacji stypendium, kiedy ubiegacie się o pracę w FEP lub zgłaszacie się do uczestnictwa w organizowanej przez FEP konferencji lub innym wydarzeniu.
  W takich sytuacjach podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  5.2. Kiedy łączy już Państwa z FEP stosunek prawny, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. obowiązków podatkowych), co wynika z Art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz może wynikać z innych przepisów, np. podatkowych.
  Dane osobowe są przechowywane przez Administratora w okresie wykonywania oraz rozliczenia zawartej umowy, a później w okresie, w którym Administrator obowiązany jest przechowywać dokumenty finansowe związane z wykonaniem umowy i w okresie umożliwiającym dochodzenie roszczeń (zgodnie Kodeksem Cywilnym ogólny termin przedawnienia roszczeń to 6 lat).
  5.3. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, nazwy uczelni i kierunku studiów, w celu informowania Państwa o organizowanych przez Administratora przedsięwzięciach, oferowanych programach stypendialnych, edukacyjnych lub praktykach i stażach, a także dla umożliwienia kontaktu z absolwentami swoich programów stypendialnych już po zakończeniu edukacji aby móc ocenić efekty udzielanych stypendiów lub ich wpływ na dalsze losy stypendystów. Podstawą przetwarzania wymienionych danych osobowych we wskazanych w tym akapicie celach jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionymi celami realizowanymi przez Administratora jest realizowanie zadań statutowych poprzez profesjonalne wspieranie edukacji, w tym oferowanie programów stypendialnych, edukacyjnych, praktyk i staży oraz analizowanie skuteczności podejmowanych działań. 
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach i na podstawie określonej w niniejszym punkcie do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, ale - w celach informowania o oferowanych programach stypendialnych, edukacyjnych lub praktykach i stażach - nie dłużej niż do upływu sześciu lat od zawarcia umowy o stypendium (w zależności od tego, które z tych dwóch zdarzeń nastąpi wcześniej).
  Wniesienie w dowolnym momencie sprzeciwu jest Państwa prawem, które służy w przypadku przetwarzania Waszych danych w celach określonych w niniejszym punkcie. Sprzeciw w stosunku do przetwarzania Państwa danych dla umożliwienia kontaktu z absolwentami programów stypendialnych już po zakończeniu edukacji, powinien być uzasadniony przyczynami związanymi z Państwa szczególną sytuacją.
  5.4. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (tak jest np. kiedy przetwarzamy Państwa wizerunek). W takich przypadkach macie prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Jesteście o tym Państwo zawsze informowani przed wyrażeniem zgody.
 6. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do Waszych danych osobowych i ich sprostowania, a w przypadkach określonych w RODO możecie mieć także prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych lub wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.
 8. Państwa dane mogą zostać ujawnione:
  a) Partnerom Administratora, przy współpracy z którymi realizuje on przedsięwzięcia w których bierzecie Państwo udział. Informacje o Partnerach są udzielane wraz z informacjami o danych przedsięwzięciach, podczas, kiedy podajecie Wasze dane osobowe (np. w formularzach rejestracyjnych).
  b) Podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług, a także innym podmiotom, przy wykorzystaniu których Administrator prowadzi swoją działalność, takim, jak przedsiębiorcy pocztowi w zakresie dostarczania korespondencji lub banki w celu wypłacania stypendium, towarzystwo ubezpieczeniowe, w przypadku, w którym w związku z udziałem w realizowanym przedsięwzięciu podlegacie Państwo ubezpieczeniu.
  c) W przypadku udziału w programie Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa (PAII) Państwa dane mogą również zostać ujawnione partnerom ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Oznacza to, że Państwa dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr C(2016) 4176 z 12 lipca 2016 r., stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w udzielanym w takich przypadkach obowiązku informacyjnym.

 9. Każdy z Państwa jest szczegółowo informowany o celach i podstawach prawnych przetwarzania jego danych osobowych, okresie ich przetwarzania, służących uprawnieniach i odbiorcach danych osobowych w chwili odbierania Państwa danych osobowych w odpowiednim obowiązku informacyjnym. Obowiązek informacyjny spełniany jest przede wszystkim w formularzu zgłoszeniowym do Programu Stypendiów Pomostowych lub formularzach zgłoszeń do innych przedsięwzięć, na internetowych kontach Stypendystów oraz w załącznikach do zawieranych umów. 

 10. Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, rzetelnie w sposób jak najbardziej przejrzysty. Zbieramy dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, o których szczegółowo informujemy w obowiązkach informacyjnych. Pamiętamy o minimalizacji danych, co oznacza, że przetwarzamy tylko takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia danego celu. Chcemy, żeby przetwarzane dane były prawidłowe i aktualne, dlatego zapewniamy Państwu możliwość ich prostowania, a niepotrzebne dane usuwamy. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych; chronimy je przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich – zgodnych z RODO - środków technicznych i organizacyjnych.