Zapraszamy doktorantów zainteresowanych stypendiami doktoranckimi. Do 2 października trwa nabór wniosków do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”. 

Program adresowany jest do doktorantów specjalizujących się w dowolnej dziedzinie naukowej, którzy współpracują lub zamierzają podjąć współpracę badawczo-rozwojową, powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce. Współpraca musi stanowić istotny element pracy naukowej a jej efekty muszą prowadzić do nowych, zmienionych lub ulepszonych rozwiązań mających zastosowanie w działalności wybranej organizacji, trzeciego sektora (sektora organizacji pozarządowych) i/lub w sferze działań obywatelskich.

Program jest realizowany w formie konkursu, w którym nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18.000 zł. Stypendium ma charakter naukowo-praktyczny i jest niepowtarzalną szansą na wzbogacenie wiedzy o praktyczne umiejętności badawcze i projektowe.


O stypendia mogą ubiegać się doktoranci, będący studentami I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich, realizujący stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej lub w Polskiej Akademii Nauk, albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (utworzonym na podstawie odrębnych przepisów) oraz spełniający pozostałe warunki wybranego Programu.

Termin składania wniosków o stypendia upływa 2 października 2018 r., o godz. 16.00.

Wnioski o stypendium należy składać on-line. Szczegółowe informacje o warunkach aplikowania i o Programie dostępne są na: www.stypendia-pomostowe.pl

 

Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.