Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że od 1.10.2014 stypendia przyznawane studentom przez organizacje pozarządowe nie są wliczane do dochodu podczas ubiegania się o stypendium socjalne w uczelni.

Nowe przepisy w tym zakresie znalazły się w znowelizowanej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, która 5 września 2014 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

 

Stypendia o charakterze socjalnym dla studentów – stypendystów organizacji pozarządowych – nie są wliczone do dochodu, gdy studenci ubiegają się o stypendia socjalne w uczelni. Z prawa tego mogą korzystać stypendyści organizacji pozarządowych, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Innymi słowy stypendyści organizacji pozarządowych (w tym – stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych) nie muszą wykazywać stypendium otrzymanego od organizacji pozarządowej przy obliczaniu dochodu, będącego podstawą przyznania pomocy w uczelni. Oznacza to w praktyce, że będą mieli większe szanse na uzyskanie stypendium socjalnego w uczelni, niż mieli dotąd.

Środowisko organizacji pozarządowych realizujących programy stypendialne od blisko 5 lat zabiegało o zniesienie nierównego traktowania odbiorców pomocy stypendialnej oferowanej przez organizacje pozarządowe. Stypendia przyznawane przez te organizacje musiały być wliczane do dochodu studentów starających się o stypendia socjalne. Tymczasem stypendia przyznawane przez uczelnie i przez samorząd terytorialny, mimo podobnych celów i charakteru, z mocy ustawy ‚Prawo o szkolnictwie wyższym’ nie były wliczane do dochodu stypendysty.

W efekcie, w obawie przed utratą świadczeń socjalnych w uczelni, zdarzało się iż studenci rezygnowali ze stypendiów przyznawanych przez organizacje pozarządowe. W ten sposób podstawowy cel większości programów stypendialnych NGO, jakim jest wyrównywanie szans edukacyjnych, był całkowicie niweczony.

Przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych – zespół doradczy konferencji „Stypendia w Polskiej Edukacji” i Forum Darczyńców – wielokrotnie prezentowali problem nierównego traktowania stypendiów i propozycje zmian w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym w Sejmie, Senacie i w korespondencji kierowanej do poszczególnych Ministerstw oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. W efekcie Rada Działalności Pożytku Publicznego uznała racje środowiska pozarządowego i wyraziła poparcie dla zniesienia nierównego traktowania podmiotów. Dzięki temu poparciu i intensywnym zabiegom organizacji stosowna zmiana został uwzględniona w rządowym projekcie nowelizacji ustawy i przyjęta przez Parlament. Od 1 października stypendyści organizacji pozarządowych, starając się o stypendium socjalne w uczelni, mają takie samo prawa jak stypendyści uczelni i samorządu terytorialnego.